Algemene voorwaarden

 1. BSA Schaderegeling B.V. (hierna: ‘BSA’) is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27167325. Het doel van BSA is het ten behoeve van derden plegen van alle (rechts)handelingen teneinde te komen tot afwikkeling van schade alsmede het, zowel in als buiten rechte, incasseren van regresvorderingen en andere vorderingen, het verlenen van advies op diverse rechtsgebieden, het uit naam van derden uitvoeren van (administratieve) regelingen alsmede het uitlenen van personeel. BSA schakelt voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna: cliënt) juristen en andere personen (of: medewerkers) in.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan BSA gegeven opdrachten. BSA aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt: deze zijn niet van toepassing.
 3. Alleen BSA aanvaardt opdrachten. Een voor BSA werkende medewerker kan wel namens BSA opdrachten aanvaarden, maar slechts BSA is de opdrachtnemer. Alleen BSA is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
 4. Naast BSA en de bestuurder(s) van BSA, kunnen alle personen die BSA voor de uitvoering van opdrachten inschakelt een beroep doen op deze voorwaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van BSA is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BSA wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering voor BSA geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden. Als om welke reden dan ook de verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aansprakelijkheid van BSA beperkt tot een bedrag van € 20.000,-.
 6. BSA is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. BSA mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.
 7. Een vordering van de cliënt op BSA vervalt drie jaren na het moment waarop die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen weten dat die vordering bestond.
 8. Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt dat – indien redelijkerwijs mogelijk – met de cliënt besproken. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van de medisch adviseur, deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.
 9. BSA berekent het honorarium voor de werkzaamheden op basis van het vooraf met de cliënt overeengekomen facturatietype. BSA kan tijdens een opdracht het (uur)tarief van het facturatietype aanpassen. Een aanpassing wordt van te voren aan de cliënt gemeld zulks behoudens de jaarlijkse aanpassing op basis van de CPI index.
 10. BSA heeft de mogelijkheid maandelijks aan de cliënt te declareren. Bij het afronden van een opdracht maakt BSA een einddeclaratie. Een eerdere declaratie wordt door BSA verrekend met de einddeclaratie. Als BSA in een opdracht een einddeclaratie aan de cliënt stuurt, dan betekent dat dus het einde van die opdracht. Declaraties moeten binnen veertien dagen na declaratiedatum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag betaling niet opschorten en mag geen bedragen verrekenen met de aan BSA te betalen bedragen. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliënt geacht in verzuim te zijn en is BSA gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 11. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, kan BSA haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan in kennis is gesteld en niet alsnog binnen de gegeven uiterlijke termijn tot nakoming heeft betaald. Cliënt draagt zelf het risico voor de gevolgen van de opschorting door BSA. BSA is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een cliënt kan een vertaling in de Engelse taal ontvangen. Bij verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgsopdrachten van de cliënt.
 14. Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de cliënt en BSA. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Den Haag.